ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتابعاددامنه عرضقیمتتاریخ بروزرسانی 
24 862*924*17 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.17862*924800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
50710*820*17ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.17710*872800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
25 862*926*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18862*926850 الی 899لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
40766*862*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18766*862800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
47750*835*18 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18750*835800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
51606*1001*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18606*1001800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
52797*942*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18797*942800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
53750*900*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18750*900750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
55720*926*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19720*926بالاتر از 900لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
56690*942*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19690*942بالاتر از 900لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
57900*941*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19900*941بالاتر از 900لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
58840*880*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19840*880بالاتر از 900لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
73840*880*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19840*880800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
26 800*942*19 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19800*942800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
54894*880*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19894*880850 الی 899لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
27765*765*20 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.20765*765750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
28 712*820*20 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.20712*820700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01 توضیحات کالا
49750*942*20 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.20750*942750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
59900*900*21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.21900*900.بالاتر از 900لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
60876*827*22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22827*876800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
61804*520*22 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22804*520800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
68820*830*22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22820*830850 الی 899لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
69526*814*22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22814*526800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
30 712*820*22 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22712*820700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
48895*964*22 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22895*964بالاتر از 900لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
62816*766*23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.23816*766750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
63744*616*23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.23744*616پایین تر از 700لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
74720*950*23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.23720*950700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
64870*886*24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24886*870700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
65735*610*24 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24735*610750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
70765*765*24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24765*765700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
31 765*975*24 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24765*975750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
41755*930*24 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24755*930750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
71700*905*26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26700*905750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
33790*800*26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26790*800750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
42810*810*26 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26810*810800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
43722*910*27 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.27722*910800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
16 790*790*28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28790*790750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
17 850*720*28 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28850*720850 الی 899لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
44790*800*28 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28790*800800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
45780*786*28 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28780*786700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
66764*989*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30764*989750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
67720*950*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30720*950700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
18 730*910*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30730*910700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
20750*855*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30750*855750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
21 790*800*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30790*800750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
34 700*905*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30700*905700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01 توضیحات کالا
46790*790*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30790*790700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت